مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITIL V.3

اهدف دوره:

 • شناخت مفاهیم و کلیدواژه های مورد توجه در ITIL-V3
 • آشنائی با فرایندهای استراتژی خدمات فناوری اطلاعات
 • آشنائی با فرایندهای طراحی خدمات فناوری اطلاعات
 • آشنائی با فرایندهای جاری سازی خدمات فناوری اطلاعات
 • آشنائی با فرایندهای عملیات و پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
 • آشنائی با فرایندهای بهبود مستمر خدمات فناوری اطلاعات

مخاطبین دوره:

 • مدیران شرکت ها و مدیران پروژه ارائه خدمات IT و ICT
 • مدیران و کارشناسان واحد IT و ICTو مدیران ناظر بر خدمات IT در حال ارائه (Service Managers)
 • مدیران واحد رسیدگی به امور پیمانهای برون سپاری شده خدمات IT
 • کارشناسان و دانشجویان علاقمند به حوزه فناوری اطلاعات

مدت‌زمان دوره :

 • 3 روز کامل در محل سالن كارفرماي محترم )24 ساعت)

اعتبار گواهینامه آریانا:

 • آریانا صلاحیت‌های آموزشی خود را از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌های انسانی ریاست جمهوری (ویژه کارمندان دولت)، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، وزارت صنایع و معادن، شرکت ملی نفت ایران، انجمن مدیریت پروژه ایران و موسسه آموزش عالی آزاد سریرا کسب نموده است.

روش ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی بر اساس مدل کرک پاتریک:

 • امروز ثابت‌شده است كه توفيق يك كشور در زمینه‌های فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي درگرو برخورداري از يك نظام آموزشي منسجم و پويا است و تنها با داشتن چنين نظامي، مي تواند با تحولات و پیشرفت‌های اجتماعي و صنعتي همگام و در ميان كشورهاي موفق جهان از جايگاه شایسته‌ای برخوردار شود. هرگز نمی‌توان ادعا كرد كه آموزش به‌خودی‌خود سودمند است ، مگر از آموزش‌های ارائه‌شده ارزشيابي به عمل آيد. همان‌طور كه در بيشتر کتاب‌ها و مقالات آموزشي و مديريتي بیان‌شده است براي تعيين ارزش دوره‌های آموزشي مدل‌ها و الگوهاي متعددي وجود دارد ، كه از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مدل ارزشيابي كرك پاتريك (KIRK PATRICK) اشاره كرد.
 • كرك پاتريك ارزشيابي را به‌عنوان تعيين اثربخشي در يك برنامه آموزش تعريف كرده و فرايند ارزشيابي را به چهار سطح يا گام تقسيم می‌کند.
 • در این راستا موسسه فنی مهندسی آریانا سطح 1و 2 مدل مذکور را برای اثربخش بودن دوره‌های آموزشی در سازمان و شرکت‌ها برگزار خواهد نمود.

 

 محتوای دوره آموزشی :

سرفصل اول: تشریح مفاهیم، اصول و رویکردها در سیستم مدیریت خدمات فاوا

 • ﻣﻌﺮﻓﻰ ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺎوا و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آن
 • ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت درﺑﺎره ﻣﻮارد اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ و ﻧﺤﻮه ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ITIL
 • ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدى ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺎوا
 • ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﻰ درﺑﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO20000 و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺎوا
 • ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﻰ درﺑﺎره ﻧﻘﺸﻬﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎى ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ITIL و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﻰ درﺑﺎره RACI ﭼﺎرت

 

 سرفصل دوم: تشریح فاز استراتژى خدمت درسیستم مدیریت خدمات فاوا

 • Service portfolio management
 • Financial management for IT services
 • Demand management
 • Business relationship management

 

 سرفصل سوم: تشریح فاز طرح ریزى خدمت در سیستم مدیریت خدمات فاوا

 • Service catalogue management
 • Service level management
 • Availability management
 • Capacity management
 • IT service continuity management
 • Information security management
 • Supplier management

 

  سرفصل چهارم: تشریح فاز انتقال و تحویل خدمت در سیستم مدیریت خدمات فاوا

 • Change management
 • Service asset and configuration management
 • Release and deployment management
 • Service validation and testing
 • Knowledge management

 

 سرفصل پنجم: تشریح فاز عملیاتى خدمت

 • Event management
 • Incident management
 • Request fulfillment
 • Problem management
 • Access management

 

سرفصل ششم: تشریح رویکرد بهبود مستمر خدمت در هنگام پیاده سازى چارچوب مدیریت خدمات فاوا

 • تشریح نحوه بکارگیرى رویکرد بهبود مستمر خدمت در کلیه زمینه هاى سیستم
 • تشریح مقاصد و منافع کسب شده در مرحله بهبود مستمرناشى از پیاده سازى سیستم مدیریت خدمات فاوا
 • نحوه بکارگیرى ابزارها و روشهاى موفق در رویکرد بهبود مستمر در پیاده سازى سیستم مدیریت خدمات فاوا

 

  تاریخ برگزاری دوره :26الی 28 آبان