انتخاب و سایز کردن شیرهای اطمینان(Safety Valve Sizing)

محتوای دوره آموزشی:

-مقدمه و تعاریف

- انواع شیرهای اطمینان

- مکانیزمهای بکار رفته در شیرهای اطمینان

- مشکلات بوجود آمده در شیرهای اطمینان و روشهای رفع آن

- شیرهای اطمینان مایعات، گاز و بخار، جریانهای دو فازی

- شیرهای اطمینان بالانس

- Blowdown, over pressure, set pressure

- CDTP

- سایزینگ شیرهای اطمینان برای مایعات و گازها با ذکر مثال

- آشنایی با نرم افزارهای سایزینگ PSV

- آشنایی با استانداردهای شیر اطمینان

- نحوه انتخاب اورفیس شیرهای اطمینان

 

 

تاریخ برگزاری دوره: 

24 الی 25 فروردین