دپارتمان ایمنی و HSE

 

 • ایمنی عمومی
 • مدیریت ایمنی فرآیند – PSM
 • آشنایی با استاندارد های HSE
 • ارگونومی عمومی
 • ارگونومی تخصصی
 • آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار
 • بهداشت صنعتی
 • مدیریت ریسک در HSE
 • آشنایی با روشهای شناسایی خطرات شغلی
 • آشنایی با روشهای شناسایی خطرات تجهیزات
 • آشنایی با روشهای شناسایی خطرات فرآیندی
 • ایمنی برق
 • ایمنی آسانسور و بالابر ها
 • ایمنی آزمایشگاه
 • ایمنی مواد شیمیایی و MSDS
 • ایمنی فضاهای محصور – Confined Space
 • ایمنی تجهیزات دوار
 • اصول آتش نشانی صنعتی
 • آشنایی با متد های نمونه برداری بهداشت صنعتی و زیست محیطی
 • آشنایی با مجوز های کار – پرمیت
 • آشنایی با روش های تجزیه و تحلیل حوادث
 • آشنایی با خطرات گاز های سمی و محرک